Informatie en programma van een speeddate event

Details zoals locatie, adres, aanvang, prijs etc vindt je per speeddate event op de actuele speeddates en aanmeldpagina. Let op, na aanmelden krijg je een mail met betaallink (Tikkie). Je plek is pas definitief na betaling van de Tikkie. 

Programma

 • Na binnenkomst regelen we eerst de betaling en gelijk daarna ontvang je van ons je matchformulier en gratis consumptiebon (bier, fris, huiswijn).
 • Maak het jezelf even gemakkelijk, bestel een drankje en maak alvast voorzichtig kennis (als je wilt) met de andere deelnemers
 • Om 19:30 geven we een korte introductie en hoe de speeddate precies in zijn werk gaat, daarna beginnen we! 

Kort hoe de speeddate werkt

 1. De tafeltjes staan klaar en ieder tafeltje heeft een nummer oplopend van 1 tot …. (afhankelijk van het aantal deelnemers)
 2. Voor de start kiezen de dames een tafeltje uit, daar blijven ze de rest van de speeddate zitten (uitgezonderd pauzes uiteraard). De heren draaien iedere ronde door naar het volgende nummer
 3. Iedere speeddate ronde duurt 4 minuten en er is 1 minuut de tijd om het gesprek af te ronden en te wisselen
 4. Iedere ronde start met een ‘gong’ (soort klankschaal) en eindigt na 4 minuten met een ‘gong’, na de minuut wisseltijd klinkt de gong wederom en weet je dat je volgende ronde officieel is begonnen (dus treuzel niet teveel!)
 5. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er 1 of 2 pauze momenten ingelast van 15 minuten. Je kan dan even naar het toilet of nog een drankje halen. Voor de heren is het belangrijk dat ze onthouden bij welk tafelnummer ze zijn gebleven, zodat ze na de pauze weer in de juiste volgorde verder kunnen gaan
 6. Zodra iedereen elkaar heeft gesproken is de speeddate officieel afgelopen, je kan nog even je laatste aantekeningen maken op je matchformulier en wij raden aan om er een foto van te maken voordat je het formulier bij ons inlevert! Dan kan je later altijd je aantekeningen nog eens nalezen, want het is lastig om iedereen goed te onthouden
 7. Daarna is er nog eventueel tijd om na te borrelen
 8. De volgende dag krijg jij je uitslag! Dus het aantal JA’s op jou en je (eventuele) matches 

Veelgestelde vragen

 • Mag ik tussendoor naar het toilet? Jazeker, maar helaas gaat dit wel van je ‘date tijd’ af. beter is om dit te doen tijdens een van de pauzemomenten
 • Kan ik tussendoor een drankje bestellen? Jawel, maar ook dit gaat af van je date tijd en het maakt je gesprek wat onrustiger, dus wij raden dit af. Beter is om vooraf en tijdens de pauzes wat drinken te bestellen 

Toch nog annuleren?

Zou je ons s.v.p. zo snel mogelijk kunnen laten weten indien je (toch) afzegt?  Zodoende kunnen we een goede balans houden tussen het aantal heren en dames.

For our English guests, see below 🙂

All speeddate details like location, address, arrival time, price etc you will find on our Actual speeddates page. Please be aware, your subscription is only final after payment of the pay link (Tikkie).

Program

 • You will be warmly welcomed by us
 • After arrival you will receive your match form and free consumption voucher (beer, soft drink, house wine).
 • Make it even easier on yourself, order a drink and get to know the other participants carefully (if you want)
 • We give a short introduction and how the speed date exactly works, then we start!

Briefly how the speeddate works

1. The tables are ready and each table has a number from 1 to …. (depending on the number of participants)

2. Before the start, the ladies choose a table, where they will stay for the rest of the speed date (with the exception of breaks of course). The gentlemen turn every round to the next (table) number

3. each speed date round lasts 4 minutes and there is 1 minute to finish and switch the conversation

4. Each round starts with a ‘gong’ (kind of singing bowl) and every minute of switching time the gong sounds and you know the next one has officially started (so not too much!)

5. number of the number of participants, there are 1 2 intermission moments of 15 minutes. You can even go to the toilet or get a drink. For the gentlemen it is important that they stay with which table number they stay, so that they can continue in the base after the break

6. Everyone has spoken before the speed date is officially over, you can even make your last notes on your match form and we recommend taking a picture before submitting the form to us! Then you can always read it again later, because it’s difficult to make good drawings for everyone

7. Later there is even earlier time for a drink

8. The next day you get your results! So the number of YES to you and your (any) matches

Frequently Asked Questions

 • Can I go to the toilet in between? Yes, but unfortunately this will be deducted from your ‘date time’. better to do this during one of the breaks
 • Can I order a drink in between? Yes, but this also depends on your time and it makes your conversation a bit more restless, so we do not recommend this. It is better to order a drink before and during the breaks

Unexpectedly have to cancel?

Could you please let us know as soon as possible if you cancel? We can keep a good balance between the number of men and women.